Connect with us

Jaalalleen kee si fuudhuu akka hin barbaanne maaliin beekta?

Entertainment

Jaalalleen kee si fuudhuu akka hin barbaanne maaliin beekta?

Jaalalleen kee si fuudhuu akka hin barbaanne maaliin beekta?

Akkuma beekkamu yeroo ammaa kanatti karaa garagaraatiin jaalalli dhugaa hin tahin heddumminnaan babal’atee jira kanaafuu yeroo waliin jireenyaa keessatti nama waliin jiraataa jirtu tokko akka inni dhugaan si jaalatu yokan si fuudhuu akka barbaadu dursanii beekuu barbachisa kanumarraa ka’uudhaan gochoota yeroo heddu dhiirri yoo dubara takka fuudhuu hin baanne inni raawwatu irratti hundooyne akka walii galaatti qabxiilee gurguddaa asiin gadii kana isiniif tarreessine barumsa guddaa akka irraa argattan abdii qabna.

1. GAAFII KEETIIF DEEBII SIIF HIN KENNU

Kana jechuun yeroo kamiyyuu yoo ati waa isa gaafattu gaafiin kee isa rifachiisa deebii siif hin kennu gaafii kee akka nama hin dhagahinii tahee waan biraa sitti haasayee akka waan biraa haasoytu si taasisa yokan waan ati jette sanitti itti kolfee si dagachiisuuf yaala kana kan godhuuf inni waan si fuudhuu hin barbaanneef akka tasaa gaafii kee keessatti gaafiin fuudhaaf heerumaa dhufuu dandaha jedhee yeroo mara waan sodaatuf inni ammo si fuudhuu waan hin barbaanneef gaafii kee kamiyyu dhagahuu hin barbaadu.

2. HIRIYYAA ISAA YOKAN WARRA ISAATIIN AKKA WAL BARTU HIN FEDHU

Ee dhugaadha kana namoonni baay’een akka isin qunname shakkii hin qabu haa tahu garuu maaliif akka ati hiriyyaa isaatiin yokan maatii isaatiin wal hin barre maaliif barbaada?

Inni si fuudhuu hin barbaadu yeroodhaaf qofa si wajjiin yeroo dabarsuu qofa barbaada waan taheef yoo maatii isaatiin wal si barsiise maatiin isaa akka inni dhugaan si jaalatetti waan yaaduu dandahaniif inni ammoo kana waan beekuuf bor akka si dhiisuu hedus waan beekuuf sababa garagaraa dhiheessuudhaan abbaan kiyya nama hamaadha yokan akka ani dafee fuudhu hin barbaadan jechuudhaan maatii isaa irraa si fageessa kana yoo inni godhe dafte beekkachuu qabda akkasuma hiriyyoota isaatis heddumminaan akka isaan gadi fageenyaan waayee kee beekan hin barbaadu.

3. SI WAJJIIN JIRAACHUUN ISA SAALFACHIISA

Kana jechuun inni kan si arguu barbaadu eddoo namni hin jirre qofatti malee bakka namni isa beeku heddumminaa jiru si wajjiin deemuu hin barbaadu sababa garagaraa dhiheesse eddo san hafa yokan kopha isaa deema malee si wajjiin deemuu hin barbaadu kun qabxii guddaadha .

Maaliif kana godhuu dandahe yoo jenne inni yaanni isaa kan fuulduraa si osoo hin tahin nama biraa fuudhuudha waan taheef si ammoo sitti fayyadamuuf qofa waan barbaaduuf yoo eddoo namni itti baay’atu si wajjiin deeme namoota hedduutu isa arga akka inni yaadutti namni inni fuulduratti fuudhaaf yaadu sun akka inni har’a si wajjiin jiraate akka beektu waan hin barbaanneef ija namoota hedduu jalaa si dhoksee eddoo atii fi inni jirtan qofatti heddumminaan si waliin turuu barbaada kanaafuu yoo amala akkanaa irratti argite daddaftee beekuu qabda.

4. SIIF HIN BILBILU YEROO UFII FEDHE MALEE

Yeroo ufii sitti fayyadamuu barbaade yokan hajaa isaatiif qofa siif bilbila malee akkam jirta naga qabda maal keessa jirta jedhee si gaafachuuf sii hin bilbilu ati naga qabaattus qabaachuu dhiistus ati nama fuulduratti jireenya isaa keessaa bahuu hedu waan taateef homaa hedduu waayeen kee isa hin cinqu ati garuu yeroo hunda ni bilbiltaaf saniifis galata siif hin kennu homaa isatti hin fakkaatu kanaafuuajaa sirraa qabu qofa siif bilbila yoo wanta akkanaa kana irratti argite daddaftee beekkachuu qabda.

5. WAAYEE FUUDHAAF HEERUMA YOO ITTI DUBBATTE DADDAFEE AARA

Ati isa ni jaalatta akka si fuudhus ni batbaadda waan taheef akka tasaa waayee fuudhaaf heeruma yoo itti haasoyte akka nama fuudhaaf qophii hin tahnii yokan akka nama yeroon hin gahinii sitti tahee haasawa kee sanitti akka aare sitti mul’isa inni yaanni isaa nama biraa fuudhuu waan barbaaduuf akka ati yeroo kanatti waan fuudhaaf heeruma isa waliin haasoytu hin fedhu sitti kolfee callisa yoka sitti aaree dubbi kee jijjiira yo wanta akkanaa irtatti argite dafii beekkadhu.

6. FULDURATTI MAAL YAADDA JEDHEE TASAYYUU SIN GAAFATU

Yaanni kee kan fuulduraa isa wajjiin wal fuutanii jiraachuu akka tahe wan beekuuf dogogoraanillee waayee yaada fi hawwii fuuldura keetii sin gaafatu akka atis isa gaafattu hin barbaadu haasawni isaa yeroo maraa waayema yeroo sanii irratti qofa malee fuulduratti waan tahuu qaburraa haasawuu hin fedhu kanaafuu wanta akkana yo kan irratti argitu tahe daftee beekkachuu qabda.

7. WAADAA SIIF HIN SEENU

Jireenya jaalalaa keessatti waadaan waan guddaadha innis kana waan beekuuf wanta kam irrattiyyuu waadaa siif hin galu akka tasaa yoo waadaa siif gales yeroodhaaf sitti fayyadamuu waan barbaafuuf qofa waadaa siif seena dhuma irratti garuu waadaa san siif hin guutu yeroo hunda dhiifama jedhee bira taruu barbaada kanaafuu wanta akkana yo kan irratti agartu tahe daftee beekkachuu qabda.

8. KENNAA ATI KENNITEEF ITTI HIN GAMMADU

Ati nama inni fuulduraaf yaadu waan hin tahiniif wanti ati gootu marti waan isaafii si walitti kaleessu waan taheef inni ammoo wanta akkasii itti hin gammadu waan taheef waan ati isaaf goote keessatti si galateeffachuu hin fedhu innis waan xixiqqoo yoo tahe malee wanta jaalala keessan madaalu siif godhuu hin barbaadu maalif yo jette ati bor biraa akka deemtu waan beekuuf yoo waan tokko siif bite yeroo mara waanuma san akka nama siif jedhe miidhametti uf ilaala sanuma sitti faarsaa oola.

Dhuma irratti yoo si dhiisuuf barbaade wanta haarawa jireenya isaa keessatti akka uumame sitti hima fakenyaf yo qara hojii torbanitti guyya 5 hojjate amma torbaan guutuu akka dalaguu qabu sitti hima kana jechuun si arguu hin barbaadu yokan siif yeroo hin qabu jechuu isaati yeroo qara siif qabu hunda sababaan guutee akka hojiin yeroo isaa hunda jalaa fudhate irra deddeebi’ee sitti hima yokan sababa biraa kan kana fakkaatan dhiyeessuun sirraa fagaataa deema.

Akka ati aartu barbaada yeroo hunda wanta si aarsu hojjata kana jechuun inni yeroo dhumaa irra waan jiruuf akka ati aartee isarraa fagaattu barbaada sababa xiqqoo isii qofa sirraa barbaada ati aartee yoo waa jetteen waanuma san qabatee nagahatti siin jedha akkasitti jireenyi jaalalaa kan ati abdatte bu’aa tokko malee badee hafa jechuudha kanaafuu qabxiidhan kanneen xiyyeeffannaadhaan hordofuu qabda yo wantoota kanneen irratti argite haga dandeette ilaalcha isaa kana jijjiiruuf yaali akka dhugaan isa jaalattu itti mul’isi san irranis yo kan hin jijjiiramne tahe yeroo kee hin gubin.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top