Connect with us

Asoosama Afaan Oromoo Jaalala obsa dhabe Kutaa 1ffaa

Entertainment

Asoosama Afaan Oromoo Jaalala obsa dhabe Kutaa 1ffaa

# JAALALA_OBSA_DHABE
# KUTAA_1FFAA .
Urjii jedhamti. Namni ishe arge hunduu ni
jaallata. Kutaa 9 osoo barattuu ture gaaffiin
jaalalaa isheef dhiyaachuu kan jalqabe.
Xalayyaan jaalalaa hedduun isheef haa
ergaman malee kan ofitti ishee harkisu
tokkollee hin turre. Gaarummaan ishee
qofaaf waan kenname fakkaata, eenyuun
illee ofitti hin dallansiistu. Urjiin laphee
barattoota hundumaa keessa jirti.
Kutaa 11ffaa keessa barsiisaan baayoloojii
akkuma sa’aatiin lama ta’een barsiisuu
jalqabe.
Osoo inni barsiisu barattoonni afur dhufan
innis akkuma isaan ol seensiseen “sa’aatii
kanaa kaasee barataan barfatee dhufe
wayitii koo torban tokkoof hin baratu”
jechuun seera haaraa tume. Kun hundi yeroo
ta’u garuu urjiin hin turre.
Barfattee waan dhufteef seerichi erga
tumamee booda dhufte. isheenis ‘balbala
rurrukutee daree jeequurra” jettee callistee
osoo seentuu barsiisan “Achuma
dhaabbadhu” jedheenii, “barattoota barfatan
adabaan jira, ati garuu kana quban qabdu
waan ta’eef barattoonni yoo siif eyyaman ni
seenta” jedheen.
Barattoonnis sagalee tokkoon “haa seentu”
jedhan. Kana gidduutti garuu sagaleen
mormii dhagaa’ame innis Nimoonaa ture.
“Tasuma seenuu hin qabdu! Warri kaan
maalif adabaman? Har’a isheen seennaan,
kana booda anis barfadhee dhufeen seena”
jedhe.
Iji Urjii fi Nimoonaa walirra bu’e.
Nagaa gaafateeniiyyuu hin beeku.
Urjiin yeruma sana fiigichaan manatti galte.
Barsiisichis dubbii Nimoonaatti aaree
“Barnoonni keenya har’a asuma irratti nu haa
ga’u” jedhe. Adabamuun urjii barsiisicha
dabalatee barattoota hunda dallansiiseera.
Urjiin akkuma mana geesseen saanduuqa
ishee bantee xalayyaawwan hanga yoonaatti
isheef ergaman sakatta’uu jalqabde, garuu
Nimoonaa kan jedhu tokkollee hin turre. “inni
eenyudhaa??” jette urjiin.
Borumtaasaa Nimoonaan gaattiraa daree
isaanii fuldura jiru jala taa’ee argite. “Sii”
jette urjiin akkuma isa bira geesseen “ani
Urjiin baradhus, baraachuu baadhus
qormaata hojjechuun koo hin oolu, Garuu
barattoota warra kan miiteetta” jetteen.
Adabbii ishee osoo hin xumurin dhufuun
ishee Nimoonaa ajaa’ibsiiseera, innis
“Barattoota lama adabamanii fi ati
miidhamuu dandeessu! Garuu barattoonni
50(shantamni) fayyadamoo ta’u, akkamitti
yoo jette isiniin ilaalanii barfannaa irraa of
qusatu” jedheen.
Yeroo kana Urjiinis ija babafitee

itti fufaa……………

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top